Európska banka
Európska centrálna banka

KURZOVÝ LÍSTOK (NBS)


BlueBoard.cz
Sponzor

kúpa reklamy
 • Banková sústava
 • Podnikanie komerčných bánk – postavenie banky ako podnikateľského subjektu
 • Bankové operácie – aktívne, pasívne
 • Platobný styk a jeho nástroje
 • Ostatné operácie komerčných bánk


 • Bankové systémy
 • Inštitúcie
 • Produkty
 • Faktory vplývajúce na efektívnosť fungovania bankových systémov (subjektov)

sústava prvkov, medzi ktorými existuje určitá väzba – tvoria ho centrálna banka a sieť komerčných bánk.

Podľa existencie inštitucionálneho oddelenia centrálnej banky od komerčných bánk rozlišujeme:

a) jednostupňový bankový systém

b) dvojstupňový bankový systém

Jednostupňový bankový systém

ústredná pozícia (monopol), postavenie monobanky, jedinej banky oprávnenej všetkými oprávneniami vykonávať bankové funkcie. Monobanka vykonáva funkciu aj centrálnej – aj komerčnej banky. Nevylučuje sa avšak existencia ďalších komerčných bánk. Tieto komerčné banky nemajú postavenie samostatného subjektu, tvoria len organizačné súčasti monobanky, z poverenia ktorej vykonávajú určité funkcie (hypotekárne banky a pod).

Dvojstupňový bankový systém

štandardný systém – ústredné postavenie má centrálna banka, ktorá je zodpovedná za výkon výlučne menovej politiky a vytváranie regulačného rámca a prostredia pre existenciu a fungovanie komerčných bánk.

Multiplikátor depozít – multiplikačný proces

Multiplikátor depozít má obrátený tvar sadzby povinných minimálnych rezerv (PMR)

Predpokladom na to, aby k multiplikácii skutočne došlo, je splnenie dvoch podmienok: ekonomické subjekty uložia svoje disponibilné prostriedky vo forme vkladov do komerčných bánk a banky takto získané zdroje použijú na poskytovanie úverov.

Banka

je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na „obchod peňazí“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií (výkon inkasa, prevod peňazí, poskytovanie rôznych služieb a pod.) . V širšom zmysle sem patrí aj centrálna banka.

Tieto ďalšie bankové operácie spravidla určujú špecializáciu banky.

Bankový zisk vzniká zjednodušene povedané tak, že sa za vklady vyplácajú úroky (tzv. pasívny obchod) a za úvery sa úroky vyberajú (tzv. aktívny obchod) – rozdiel je zisk.

Centrálna banka

predstavuje makroekonomické menové centrum. Vykonáva menovú politiku, emituje bankovky a mince, vykonáva funkcie banky bánk, banky štátu, devízové a kurzové operácie a zastupuje štát v medzinárodných menových a finančných inštitúciách. Cieľom centrálnej banky nie je dosahovanie zisku, čo zvýrazňuje aj skutočnosť, že prebytky hospodárenia odvádza centrálna banka do štátneho rozpočtu.

Úrok

je príjem (dôchodok) plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi. Vypočítanie úrokov z istiny podľa určitej úrokovej miery sa nazýva úrokovanie. Úrok je daný úrokovou mierou, ktorá vyjadruje pomer úroku a veľkosti kapitálu. Úroková miera sa vytvára na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje.

Úroková sadzba, úroková miera
Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako percentá z požičiavaného kapitálu (istiny). Najčastejšie sa úrokové sadzby vyjadrujú ako počet percent za jeden rok .
Časová hodnota peňazí
je hodnota (danej sumy) finančných prostriedkov z hľadiska času ; resp. všeobecnejšie: názor, že hodnota (danej sumy) finančných prostriedkov sa mení spravidla rastie spolu s plynutím času.
Aktuality

 • Meny regiónu sa voči euru aj v stredu zhodnocovali

  Kurz eura voči americkému doláru sa v stredu pohyboval v pásme od 1,3970 do 1,4100 USD/EUR, pričom krátko pred šestnástou hodinou sa ich kurz nachádzal na úrovni 1,4090 / 4092 USD/EUR

  zdroj: openiazoch.sk

 • Za prudkým poklesom slovenského hospodárstva je exportná orientácia

  Podľa údajov Európskeho štatistického úradu (Eurostat) Slovensko zaznamenalo najvýraznejší medzikvartálny prepad hrubého domáceho produktu (HDP) spomedzi všetkých členov EÚ, a to o 11,4 %.

  zdroj: openiazoch.sk

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE
TOPlist