Eur.centrál.banka
Európska centrálna banka


VÚB banka
všeobecná uverová banka


Sloven. sporiteľňa
slovenská sporiteľňa


ČSOB
čsob


Volksbank
volksbank

je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na „obchod peňazí“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií (výkon inkasa, prevod peňazí, poskytovanie rôznych služieb a pod.) .
V širšom zmysle sem patrí aj centrálna banka. Tieto ďalšie bankové operácie spravidla určujú špecializáciu banky. Bankový zisk vzniká zjednodušene povedané tak, že sa za vklady vyplácajú úroky (tzv. pasívny obchod) a za úvery sa úroky vyberajú (tzv. aktívny obchod) – rozdiel je zisk.

 • centrálna banka (ceduľová banka, emisná banka) – na Slovensku Národná banka Slovenska
 • obchodná banka (komerčná banka) v širšom zmysle:
  • univerzálna banka, ktorá vykonáva všetky podstatné bankové operácie, ktorá vykonáva všetky podstatné bankové operácie
  • špeciálna banka:
   • depozitná banka
   • exim banka
   • reálne úverové banky: (poskytujú dlhodbé úvery zberzpečené nehnuteľnosťami)
    • hypotečná banka
    • pozemková banka
    • melioračná banka
    • komunálna banka
   • sporiteľna
   • stavebná sporiteľna
   • eskontná banka
   • clearingová banka
   • družstevná banka a úverové družstvo
   • iné zvláštne inštitúcie (pre poľnohospodárov, spotrebné úvery a pod.)

Obchodná banka

v užšom zmysle je banka špecializujúca sa na obchodné a priemyselné organizácie, pre ktoré uskutočňuje bežné bankové operácie.
Pre kontinentálnu Európu je charakteristický sklon k univerzálnym bankám, kým v anglosaskej oblasti prevažuje špecializácia (delenie najmä na „obchodné“ banky [commercial bank] a investičné banky [investment bank]).

Podľa právnej formy rozlišujeme:

 • štátna banka
 • verejnoprávna banka
 • súkromnoprávna banka
  • akciová spoločnosť
  • ostatné druhy obchodných spoločností
  • družstvo
  • súkromné bankérske firmy (bankové domy)

Podľa územnej pôsobnosti:

 • lokálna banka
 • národná banka
 • zahraničná banka
 • medzinárodná banka
 • globálna banka
Komerčná banka

je špecifický podnikateľský subjekt, zameraný na dosahovanie zisku pri zohľadnení primeraného rizika podnikania v oblasti bankovníctva.

Komerčná banka sa obyčajne charakterizuje ako finančný sprostredkovateľ presunu dočasne voľných prostriedkov v ekonomike – prijíma vklady od tých, ktorí sporia, a poskytuje pôžičky tým, ktorí majú investičné príležitosti. Vkladateľom na požiadanie vypláca peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty.

Funkcie komerčnej banky
 • prijímanie vkladov
 • poskytovanie úverov
 • realizácia platobného styku
 • poskytovanie ďalších finančných a poradenských služieb
 • ovplyvňovanie emisie úverových peňazí a pod.
Ďalšie...
TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE