Ďalšie

Predstavuje vrchol všetkých trhov, stretáva sa na ňom ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt po týchto prostriedkov zo strany rôznych ekonomických subjektov , ktoré ich využívajú ako investície.

Tí ktorí finančné prostriedky poskytujú získavajú prísľub vrátenia poskytnutých prostriedkov a okrem toho i ďalšie finančné nároky, ktoré majú podobu dividend, úrokov respektíve iných kapitálových ziskov.

Efektívne fungujúci ekonomický systém je determinovaný tiež fungovaním finančného systému, ktorý má niekoľko zložiek:

 • finančné trhy
 • finančné inštitúcie ako sprostredkovatelia
 • finančné nástroje – penzijné fondy a poisťovne
 • veritelia a dlžníci
 • finančné transakcie

Finančné trhy tvoria vrchol všetkých trhov a zároveň srdce finančného systému.

Pohyb prostriedkov od veriteľov k dlžníkom

 1. priamym financovaním – dlžníci priamo od veriteľov získavajú prostriedky tým, že predávajú svoje cenné papiere, kt. predstavujú veriteľov nárok (pohľadávku) na dlžníkov budúci dôchodok či aktíva (záväzok).Priame financovanie je najjednoduchšou metódou pre finančné transakcie aavšak má mnohé nevýhody, napr. dlžník i veriteľ musia mať záujem o transakciu v tom istom čase i pri rovnakom množstve prostriedkov , veriteľ nemusí byť ochotný prijať CP s uvedenými podmienkami. Problém je aj v tom, že obidvaja musia vynaložiť značné prostriedky na to, aby získali informácie o partnerovi, hovoríme , že pri priamom financovaní vznikajú vysoké transakčné a informačné náklady , kt. sú často nedostupné hlavne pre individuálnych účastnikov trhu.
 2. nepriamym investovaním – realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorými sú:
  • depozitné inštitúcie – komerčné banky, sporiteľne, úverové družstvá, rôzne sporiteľné a úverové združenia, fondy peňažného trhu
  • ostatní finanční sprostredkovatelia – finančné spoločnosti a vládne úverové agentúry
  • zmluvné inštitúcie – penzijné fondy a poisťovne
  • investičné inštitúcie – investičné spoločnosti, investičné trusty
 • depozitná funkcia – finančný trh prostredníctvom inštitúcií vytvára priestor pre úspory a ich uloženie do relatívne málo riskantných projektov
 • unkcia zabezpečenia bohatstva – finančný trh ponúka možnosť uchovania bohatstva (hodnoty) kým pri investovaní do vecí (príp. autá, stroje) hodnota klesá, v prípade c.p. sa hodnota zvyšuje
 • funkcia likvidity – bohatstvo vo forme rôznych finančných nástrojov možno rýchlo vymeniť za hotovosť s veľmi malým rizikom straty
 • úverová funkcia – vyjadruje úlohu finančného trhu pri poskytovaní úverov, pre financovanie spotreby a investičných výdajov. Finančný trh umiestňuje prostriedky tam , kde je to najviac potrebné
 • platobná funkcia – na finančnom trhu je vybudovaný mechanizmus pre realizáciu platieb
 • funkcia ochrany proti riziku – finančný trh ponúka firmám, obyvateľstvu i vládam ochranu proti riziku (životné, zdravotné, majetkové) v podobe poistných zmlúv
 • politická funkcia – finančný trh sa stal hlavným kanálom, prostredníctvom ktorého vláda realizuje svoju politiku
 • akumulačná – zabezpečuje voľné peniaze z prebytkových zdrojov, zabezpečuje aj uchovanie kúpnej sily peňazí a určitý príjem. Umožňuje tak premenu bežného príjmu na budúci príjem
 • alokačná – jej úlohou je efektívne umiestňovanie voľných financií do tých investícií, ktoré umožnia vyrábať tovary a poskytovať služby, po ktorých je dopyt a prinesú ekonomický rast
 • cenotvorná – vytvára objektívnu cenu tam, kde sa stretáva ponuka a dopyt
 • platobná – umožňuje vykonávanie platieb za tovary a služby
 • Prerozdeľovacia – mení vlastnícke práva finančných zdrojov a zabezpečuje likviditu cenných papierov
 • selekčná – podporuje perspektívne firmy a urýchľuje zánik neperspektívnych firiem
 • funkcia ochrany investorov – chráni investorov prostredníctvom poisťovní, vytváraním portfólií
 • Politická funkcia – je najdôležitejším kanálom prostredníctvom ktorého vláda s centrálnymi bankami realizuje hospodársku a menovú politiku štátu

Štruktúra finančného trhu

 • Peňažný trh
 • Kapitálový
 • Devízový trh
 • Trh drahých kovov
 • Poistný trh

Trh

predstavuje procesy predaja a kúpy medzi jednotlivými ekonomickými subjektami (banky podniky) na finančnom základe.
Vo všeobecnosti ho členíme na:

 • Trh tovarov a služieb
 • Trh výrobných faktorov(pôda kapitál, práca)
 • Finančný trh
 • Informačný trh(licencie, patenty)
 • Trh ideológií (knihy, noviny, umelecké výstavy)
Subjekty finančného trhu:

Verejný sektor

Podnikatelia

Obyvatelia

Medzinárodné a nadnárodné inštitúcie

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE