Obchoduje sa tu s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 1 rok. Získavajú sa tu peniaze pre bežné prevádzkové potreby.

Štát si tu zabezpečuje prostriedky na krytie krátkodobého deficitu štátneho rozpočtu. Podnikatelia si tu získavajú peniaze na materiál, mzdy. Obyvateľstvo si tu získava peniaze na financovanie spotrebných prostriedkov.

Medzi subjekty peňažného trhu patria: banky, podniky, verejný sektor, národné inštitúcie.
Nástroje peňažného trhu: zmenky, šeky, pokladničné poukážky – splatné do 30, 60, 90 dní.
Je pre ne typická vysoká likvidita a nižší výnos.
Cena na peňažnom trhu je úrok. Výška úroku je závislá od vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitále.

Poznáme 2 druhy úrokovej miery:

 1. Nominálna úroková miera NÚM – je vyjadrená v percentách z veľkosti požičaného peňažného kapitálu.
 2. Reálna úroková miera RÚM – je upravená o infláciu a zdaňovanie.
reálna úroková miera

D – daň
F – miera inflácie

Peňažný trh sa ďalej delí:

 1. Trh krátkodobých úverov
  • Bankový (kontokorentný, lombardný, eskontný)
  • Obchodný (nástroj ktorým je napr. zmenka)
  • Faktoring (odkupovanie krátkodobých úverov)
 2. Trh krátkodobých cenných papierov – pokladničné poukážky, zmenky

Je trh strednodobého a dlhodobého kapitálu, ktorý sa používa na financovanie investícií prostredníctvom obchodovateľných cenných papierov, ale aj strednodobých a dlhodobých úverov, finančného leasingu a pod.

Subjekty kapitálového trhu – podniky, banky, poisťovne, penzijné fondy, orgány verejného sektora, investičné spoločnosti...

Nástroje kapitálového trhu : strednodobé a dlhodobé úvery, finančný leasing a forfaiting, strednodobé a dlhodobé cenné papiere( dlhové: obligácie, hypotekárne záložné listy, vkladové listy... a majetkové: akcie, podielové listy a podiely).

Cenami na kapitálovom peňažnom trhu sú kurzy cenných papierov.

Kapitálový trh sa člení na :

 • primárny trh – je to trh nových cenných papierov, tu sa cenné papiere vydávajú a podniky získavajú peniaze na financovanie investícií. Pred lehotou splatnosti môžeme cenné papiere lombardovať – dať do zálohy a týmto spôsobom získať krátkodobý úver.
 • Sekundárny trh – tu sa predávajú a kupujú už vydané cenné papiere, predávajú sa v čase od vydania do doby splatnosti, tento trh môže byť:
  1. Organizovaný – formou burzy, alebo voľne prístupných trhov
  2. Neorganizovaný – uskutočňuje sa na základe inzerátov medzi príbuznými, známymi podobne

Z časového hľadiska rozlišujeme tieto typy trhov:

 1. Promptné – obchod sa uzatvára promptne – urýchlene, kupujúci zaplatí a vydávajúci vydá cenné papiere najviac do 3 dní
 2. Terminované – (FUTURES) – dodacia lehota je od 1 do 6 mesiacov po uzavretí kontraktu
 3. Opčné – dávajú možnosť investorovi právo kúpiť alebo predať cenné papiere, vypisovateľovi za garantovanú cenu v priebehu životnosti kontraktu

Z hľadiska teritória ich delíme na:

 1. Národné
 2. Zahraničn
 3. Medzinárodné

Je trh na ktorom sa uskutočňuje nákup a predaj peňazí za cudzie peniaze ide o devízovú transakciu.

Subjekty devizového trhu:

 • banky, podniky, verejný sektor(ministerstvo), - nakupujú a predávajú na devízových trhoch ktoré sa nazývajú veľkoobchodné trhy. Tu sa určujú devízové kurzy.
 • obyvateľstvo – nakupuje od bánk na tzv. maloobchodných trhoch za cenu vyššiu ako na veľkoobchodných trhoch.

Nástroje devízového trhu :

 • Valuty - sú peňažné prostriedky v cudzej mene hotovostné. Forma bankoviek a mincí.
 • Devízy – je pohľadávka v cudzej mene splatná v cudzine.

Cenou devízového trhu je devízový kurz – vyjadruje cenu peňažnej jednotky, jednej krajiny vyjadrenej v peňažných jednotkách v iných krajinách, vyhlasuje ju NBS na každý deň. Každá krajina má svoj kurzový systém. Je to súhrn pravidiel inštitúcií a dohôd, prostredníctvom, ktorých sa uskutočňujú platby, ktoré presahujú hranicu štátu.

Existujú 2 spôsoby vyjadrenia devízového kurzu:

 1. Priamy kurzový záznam – k jednej jednotke cudzej meny je priradených niekoľko jednotiek domácej meny.
 2. Nepriamy kurzový záznam – (k jednej jednotke domácej meny je priradená cudzia mena.

Na devízový kurz vplýva mnoho faktorov: clo, produktivita práce, inflácia, úrok, rast peňažných zásob.

Na tomto trhu sa obchoduje so zlatom, striebrom, platinou.

Najväčšie trhy sa nachádzajú v Londýne, Tokiu, New Yorku.Zlato sa váži v trójskych uncách (tu). (1tu = 31,1034g). Zlato má podobu zlatých tehiel 1 tehla = 340 – 350 tu(11 – 14 kg). Rýdzosť zlata musí byť najmenej 995/1000.ktorá je zaručená značkou poverenej medzinárodnej organizácie AFINERIE.

Pri obchode s drahými kovmi rozlišujeme primárny a sekundárny trh.

 • Na primárnom trhu producenti predávajú drahé kovy bankám, obchodníkom.
 • Na sekundárnomtrhu banky a obchodníci predávajú drahé kovy konečným klientom, alebo investorom. Štandardizované termínové a opčné obchody na drahé kovy sú obchodované na rôznych svetových burzách.

Tento trh sa zaoberá poistením a zaistením.

Poistenie je zamerané na :

 • Poistenie majetku(v prípade škody havárie)
 • Životné poistenie (na dosiahnutie určitého veku)

Subjekty: poisťovne, obyvateľstvo, podniky, verejný sektor.

Cenou na poistnom trhu je poistné.

Zvláštnosťou na poistnom trhu je solidárnosť, podmienená návratnosť a neekvivalentnosť.

Solidárnosť

znamená, že poistení spoločne vytvárajú platením poistného poistné rezervy. Poistné rezervy sú vytvorené peňažné prostriedky, ktoré sú určené na krytie náhrady v prípade realizácie rizika u tých poistených, u ktorých nastala poistná udalosť.

Podmienená návratnosť

podmienená návratnosť vložených prostriedkov znamená, že poistná náhrada sa poskytne poistenému len v tom prípade, ak nastane poistná udalosť, ktorá bola vopred dohodnutá v poistnej zmluve a v poistných podmienkach banky

Neekvivalentnosť

znamená, že poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť vyššie alebo nižšie ako je poistné, ktoré bolo dovtedy zaplatené.

Finančná kríza
 • Kríza znížila tržby Egypta z prevádzky Suezského prieplavu o 7,2 %

  Tržby Egypta z prevádzky Suezského prieplavu dosiahli za finančný rok 2008/09 hodnotu 4,74 miliardy USD (3,33 miliardy eur), čo znamená medziročný pokles o 7,2 %, povedal šéf úradu na prevádzku prieplavu Suez Canal Authority Ahmed Fadel.
  Ako povedal Fadel, kanál, ktorý spája Indický oceán so Stredozemným morom, využilo vo finančnom roku 2008/09 celkovo 19.354 lodí, zatiaľ čo vo finančnom roku 2007/08 to bolo 21.080 lodí.

  zdroj: openiazoch.sk

 • Nezamestnanosť rastie u nás rýchlejšie ako v okolitých krajinách

  Nezamestnanosť na Slovensku rastie v kríze rýchlejšie ako v okolitých krajinách. Konštatujú to analytici UniCredit Bank, podľa ktorých nútia odbytové problémy spoločnosti bez ohľadu na krajinu pôsobenia pristupovať aj k opatreniam v personálnej oblasti.Aj keď nárast nezamestnanosti zaznamenávajú všetky krajiny v regióne, Slovensko sa však podľa analytikov radí ku krajinám s vysokým nárastom nezamestnanosti.

  zdroj: openiazoch.sk
 • Bankové úvery

  Podstata: K najtypickejším obchodom banky patrí nákup a predaj peňazí. Banky kupujú peniaze vo forme vkladov a takto sústredený kapitál potom požičiavajú . Pôžičky a úvery obchodných bánk tvoria hlavný zdroj zisku, a teda ide o aktívne obchody. Bankové úvery patria k najdôležitejším druhom bankových aktív.

  Bankový úver možno charakterizovať ako dočasné zapožičanie peňazí obchodnou bankou jej klientovi za určitú cenu - úrok. Bankový úver je charakterizovaný tým, že ho poskytujú banky a že má peňažnú podobu. Úver je vzťah medzi bankou, ktorá požičiava peniaze (veriteľ), a dlžníkom, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba.

 • Bankový úrok

  Rozdiel medi bankou skutočne požičanými peniazmi a sumou, ktorú banka požaduje vrátiť je úrok. Úrok je teda cena za prenechanie peňazí na určitú dobu niekomu inému (vklad) alebo cena na získanie peňazí niekoho iného na určité obdobie (úver).

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE