Sponzor
kúpa reklamy


NBS - sídlo

budova narodnej banky slovenska

budova narodnej banky slovenska

budova narodnej banky slovenska

budova narodnej banky slovenska

budova narodnej banky slovenska
Národna banka Slovenska s reklamou na EURO

je centrálnou bankou Slovenska.
Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.
Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „cedulárna banka“).

Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Ôsmich ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska

Banková rada určuje

 • ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska
 • schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie
 • ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska
 • určuje podľa osobitného predpisu výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu
 • rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí
 • ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady
 • rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi
 • schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady
 • zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska
 • schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov
 • chvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov

Úlohy NBS

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska:

 • určuje menovú politiku
 • vydáva bankovky a mince
 • riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a osobitných zákonov

Technické informácie budovy NBS

 1. Výška: 111 m
 2. Plocha: cca 6 000 m2
 3. Úžitková plocha: 56 000 m2
 4. Podlažná plocha: 69 000 m2
 5. Kapacita budovy: 1 005 pracovníkov
 6. Zastavaná plocha objektu: 6 272 m2
 7. Čistá úžitková plocha: 56 492 m2
 8. Obostavaný priestor: 232 582 m3
 9. Počet podzemných podlaží: 3
 10. Počet nadzemných podlaží: 33
 11. Počet prevádzkových súborov: 31
 12. Počet garážových miest: cca 305 vozidiel
Dôležité info
 • Výmena bankoviek:

  Komerčné banky: do 31. decembra 2009

  NBS: bez časového obmedzenia

 • Výmena mincí:

  Komerčné banky: do 30. júna 2009

  NBS: do 31. decembra 2013


kúpa reklamy
 • O zrušenie registrácie platiteľa DPH je možné požiadať okamžite

  Podnikatelia a živnostníci, ktorí sa v tomto roku zaregistrovali ako platitelia dane z pridanej hodnoty a ich obrat už nepresahuje novu výšku hranice pre registráciu platnú od začiatku júla, môžu požiadať daňový úrad o okamžité zrušenie registrácie

  zdroj: openiazoch.sk

 • Pokles HDP sa podľa analytikov v 2. štvrťroku ešte prehĺbi

  Podľa júlového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) prognózovali bankoví analytici medziročný prepad slovenského hospodárstva v druhom štvrťroku o 5,9 %

  zdroj: openiazoch.sk

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE