Sponzor
kúpa reklamy
paragraf kúpa reklamy

Podľa Zákona o bankách je banka právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá:

 • prijíma vklady (=zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu)
 • poskytuje úvery (=dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfaitingu)

a ktorá má na výkon činností Národnou bankou Slovenska udelené tzv. bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

Banka môže okrem horeuvedených činností vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti :

 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
 • poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  • s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
  • s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  • s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
 • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
 • finančný lízing
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
 • vydávanie a správu platobných prostriedkov
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
 • finančné sprostredkovanie
 • uloženie cenných papierov alebo vecí
 • prenájom bezpečnostných schránok
 • poskytovanie bankových informácií
 • hypotekárne obchody
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí

Pobočkou banky je podľa Zákona o bankách jej organizačná zložka umiestnená na území Slovenska alebo mimo územia Slovenska, ktorá priamo vykonáva najmä vyššie uvedené ďalšie bankové činnosti.

Dohľad nad bankami vykonáva Národná banka Slovenska.

Spriatelené weby

TVOJ ODKAZ NA TOMTO MIESTE